Zákaznická podpora

+420 277 000 770

Vzhledem k různým nařízením ze strany ČR, případně EU jsme povinni Vás informovat o těchto skutečnostech.
Z tohoto důvodu jsme vytvořili tuto stránku, která obsahuje základní informace, ponaučení, nařízení a jiné.
I my si velmi pečlivě chráníme data našich zákazníků a na to my nepotřebujeme právní dokument, ale EU ano, proto zde najdete vše potřebné.
V případě jakýchkoliv nejasností nebo vysvětlení kontaktujte naši zákaznickou podporu.

Níže si vyberte dokument, který chcete zobrazit a přečíst.


VOP   Reklamační řád   Zásady ochrany údajů   Zásady ochrany soukromí   Ceník ZAPNI TV   Ostatní


Všeobecné obchodní podmínky ZAPNI TV

A - Úvodní ustanovení

 • Tyto Podmínky upravují práva a povinnosti, za nichž společnost ZAPNI.TV s.r.o., se sídlem Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1 – Staré Město, IČ 03919374 zapsána pod sp. Zn. C 239859 u Městského soudu v Praze (dále jen "ZAPNI.TV") poskytuje službu televize přes mobilní a pevné zařízení od ZAPNI.TV, dále jen IPTV.

 • Tyto Podmínky jsou uveřejněny na internetových stránkách www.zapni.tv. Podmínky či jejich část mohou být dále komunikovány dalšími prostředky. V případě rozporu mezi zněními Podmínek je vždy rozhodující znění uveřejněné na výše uvedených internetových stránkách.

B - Definice

 • Všeobecnými podmínkami se rozumí Všeobecné podmínky společnosti ZAPNI.TV s.r.o. v platném znění. Všeobecné podmínky se na Službu vztahují v plném rozsahu, s výjimkou ustanovení, která s ohledem na povahu Služby nelze použít nebo na ustanovení, která jsou s těmito Podmínkami v rozporu.

 • Podmínkami se rozumí tyto podmínky, které upravují poskytování konkrétní Služby. Specifikace konkrétní služby je uvedena na webových stránkách ZAPNI.TV.

 • Službou se rozumí služba Mobilní a pevné televize od ZAPNI.TV spočívající v šíření převzatého televizního vysílání prostřednictvím veřejné sítě internet, po platném přihlášení do zákaznického centra na výše zmíněných webových stránkách., využití samostatné aplikace pro mobilní a pevná zařízení nebo využití samostatného Set Top Boxu. Službu je možné rozšířit o další doplňkové služby, na které bude existovat další objednávka. Službu lze užívat pouze na území členských států EU a EHP (mimo tuto oblast je služba nedostupná), Služba je pouze pro osobní potřebu zákazníka. Službu lze využívat maximálně na třech Zařízeních současně, na více zařízeních bude služba dostupná až po objednání doplňkového tarifu. Veškeré doplňkové služby jsou vázané na základní programový balíček, nelze je objednávat samostatně.

 • Zákaznickou smlouvou se rozumí obchodní smlouva uzavřená mezi zákazníkem a ZAPNI.TV, přes webové stránky www.zapni.tv, na základě které je zákazníkovi poskytována Služba. Služba je určena pouze pro zákazníky, kteří uvedou v objednávce pravdivé údaje. V opačném případě se jedná o hrubé porušení smluvních podmínek a zákazníkovi bude služba okamžitě zrušena bez náhrady.

 • Zájemcem se rozumí kterýkoliv subjekt mající zájem o uzavření Zákaznické smlouvy. Pokud je zájemce fyzická osoba musí být starší 18 let.

 • Zákazníkem se rozumí Zájemce, který se společností ZAPNI.TV uzavřel Zákaznickou smlouvu.

 • Rekapitulaci smlouvy má zákazník k dispozici před potvrzením objednávky provedené prostřednictvím webových stránek ZAPNI.TV

 • Programy se rozumí televizní programy uvedené v Ceníku služby. Tyto jednotlivé programy jsou sdruženy do konkrétních balíčků. Každý Zákazník je oprávněn užívat současně jen jeden z nabízených Balíčků, pokud ZAPNI.TV nevystaví kombinovaný balíček. ZAPNI.TV je oprávněn jednostranně měnit (či ukončovat) poskytování Programů či jejich nabídku v jednotlivých balíčkách a měnit je, s okamžitou platností a bez jakékoliv náhrady ve vysílání nebo vůči svým klientům. Obdobně je ZAPNI.TV oprávněn měnit nabídku v doplňkových službách, které jsou se Službou nabízeny a měnit nabízené doplňkové služby, taktéž s okamžitou platností a bez jakékoliv náhrady ve vysílání nebo vůči svým klientům.

 • Testovací Služba je aktivní po provedení registrace. Po úspěšné registraci a potvrzení ze strany ZAPNI.TV dojde zákazníkovi email s přístupovými údaji do zákaznického centra. Přístupové údaje jsou generovány automaticky a nahodile. I tuto testovací službu je možné pro občany ČR využívat v rámci celé EU a EHP.

 • Zařízením se rozumí zařízení Zákazníka nezbytné pro užívání Služby. Služba je určena pro mobilní a pevné zařízení pracující s operačním systémem Android (od verze 4.1.), iOS (od verze 5), MS Windows (od OS Windows XP a výše) nebo OS Linux desktop. Zařízení musí být připojené do sítě Internet, vybavené internetovým připojením. Minimální doporučená konfigurace Zařízení je dvoujádrový procesor a 1 GB RAM, pro samotnou službu. Další HW konfigurace zařízení zákazníka je pak čistě na zákazníkovi. Samozřejmě je lepší vždy výkonnější zařízení.

 • Webovou stránkou se rozumí stránky www.zapni.tv nebo https://moje.zapni.tv. Na uvedené stránce je možné provádět Zákazníkům nebo Zájemcům o službu objednání nebo nastavení služeb zejména však Změnu služby, objednání doplňkových služeb, změna hesla, přehled objednaných služeb, případně nákup zařízení dodávaných ZAPNI.TV a jiné.

C – Zákaznická smlouva, povolení, zrušení a změny v Zákaznické smlouvy

 • Zákaznická smlouva se pro Službu IPTV od ZAPNI.TV uzavírá tak, že Zájemce vyplní prostřednictvím webových stránek příslušný formulář, vyplní pravdivě požadované údaje. Před samotným potvrzením objednávky potvrdí tyto všeobecné obchodní podmínky. Po potvrzení objednávky se Zájemci zobrazí informace o úspěšné objednávce a vyčkání dalších pokynů, které Zájemce obdrží do emailu.

 • Pro testovací účely je po registraci automaticky aktivován Balíček "TEST. Pokud zákazník objednává jiný balíček než "TEST" má se za to, že již naši službu vyzkoušel a nevzniká mu tím právní nárok na odstoupení od smlouvy do 14 dnů bez uvedení důvodu, pokud objednávka proběhla pomocí prostředků komunikace na dálku.

 • Pokud ZAPNI.TV již začala na žádost Zákazníka s poskytováním Služby má ZAPNI.TV nárok na zaplacení plnění v celé měsíční částce objednaného balíčku, které již bylo Zákazníkovi poskytnuto, bez ohledu na to, zda zákazník využil celý měsíc nebo jen část.

 • Zákaznická smlouva pro Službu IPTV od ZAPNI.TV se uzavírá vždy na dobu neurčitou, minimálně však na jeden kalendářní měsíc užívání Služby, pokud nebude uvedeno jinak. Cena Služby se odečítá ze zákaznické peněženky, na kterou si Zákazník musí dobít kredit vhodnými prostředky. Následně se z této peněženky odečítá pravidelný měsíční poplatek za daný TV balíček. Tato funkce je automatická, pokud si ji Zákazník sám nedeaktivuje. Nevyužitý kredit maximálně po 180-ti dnech propadá ve prospěch společnosti ZAPNI.TV. Pokud si zákazník žádný kredit nedobije a neaktivuje si žádnou službu, nevzniká mu z toho žádný závazek vůči společnosti ZAPNI.TV.

 • Změnu Zákaznické smlouvy a parametrů Služby provádí Zákazník rovněž prostřednictvím webových stránek ZAPNI.TV. Pokud zákazník danou změnu zadá, je mu služba dostupná ihned po uhrazení mimořádné faktury, která mu bude ihned vystavena. Na další pravidelné faktuře mu bude již vystaven nový balíček, dle jeho upravené objednávky. Je pravidlem, že zákazníkovi dojde každý měsíc jedna pravidelná faktura. V případě změny v objednání služeb toto neplatí a v daný měsíc je vystavena tedy mimořádná faktura.

 • Účtovací období pro Službu je 30 dnů. Zákazník je oprávněn kdykoliv užívání Služby vypovědět. Toto je možné provést v zákaznické zóně, respektive posláním elektronicky uvedeného požadavku na zákaznickou podporu služby ZAPNI.TV. Zákazník obdrží po odeslání požadavku unikátní číslo pro dohledání a komunikaci daného požadavku do emailu uvedeného u svého zákaznického účtu. Služba končí v takovém případě Zákazníkovi uplynutím aktuálního kalendářního měsíce. Pokud má Zákazník objednané i doplňkové služby tyto mu končí ve stejném okamžiku. V nejbližším účtovacím období tedy zákazníkovi již faktura nedojde.

 • ZAPNI.TV je oprávněn ukončit kteroukoliv Zákaznickou smlouvu na objednané služby a to výpovědí doručenou na elektronickou adresu Zákazníka uvedenou při objednání nebo o tomto informuje zákazníka v zákaznické zóně, pokud se rozhodne z technických, ekonomických, či obchodních důvodů ukončit či omezit poskytování Služby. K ukončení poskytování Služby a Zákaznické smlouvy v takovém případě dojde uplynutím posledního dne období poskytování Služby, ve kterém byla Zákazníkovi výpověď doručena.

 • Zákazník souhlasí s tím, že společnost ZAPNI.TV je oprávněna převést jako postupitel svá práva a povinnosti ze Zákaznické smlouvy na třetí osobu. Uplatnění § 1899 Občanského zákoníku se omezuje pouze na dobu prvních třech měsíců následujících po oznámení postoupení Zákaznické smlouvy.

 • Platební bránu přes aplikaci "ePlatba+", která zákazníka směruje na internetové bankovnictví jeho banky, zajišťuje společnost ComGate Payments a.s. Převody peněz jsou tedy uskutečňovány prostřednictvím účtů společnosti ComGate Payments a.s., nikoliv nám.

 • Platební bránu přes aplikaci "Twisto", která zákazníkovi umožňuje oddálenou platbu, zajišťuje společnost Twisto payments a.s. Oddálenou platbu hradíte společnosti Twisto Payments, nikoliv nám.

 • Citlivé vstupní údaje, které zadáváte do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.

D - Cena služby

 • Cena Služby je uvedena v platném Ceníku služby a závisí na objednaném Balíčku a případných doplňkových službách zvolených Zákazníkem, případně další doplňkové ceníky budou vždy uvedeny na webových stránkách ZAPNI.TV. Případné změny budou vystaveny na webových stránkách s dostatečným předstihem a s uvedením data platnosti, od kdy budou platit nové ceny. Doporučujeme si vždy přečíst i starší NOVINKY.

E - Užívání služby

 • Společnost ZAPNI.TV poskytuje Službu na celém území České republiky s přihlédnutím k přeshraničnímu vysílání v rámci celé EU (včetně států EHP), s odkazem na nařízení EU platné od 1.4.2018, a to v závislosti na pokrytí území České republiky respektive EU (a EHP) signálem jakéhokoliv ISP zprostředkovávající připojení do sítě Internet.

 • Zákazník je oprávněn užívat Službu (zejména tedy sledovat programy) pouze pro svoji osobní potřebu či pro potřebu členů své domácnosti. V případě, že Zákazník je právnickou osobou, je oprávněn užívat Službu pouze pro individuální potřebu konkrétní fyzické osoby, která užívá koncové zařízení. Zákazník neumožní a zamezí používání Služby jinou osobou či k jiným účelům, než jsou výše uvedené a rovněž jejímu užívání mimo platné území EU a EHP.

 • Zákazník není oprávněn využít Službu (není tedy zejména oprávněn umožnit sledování Programů) pro komerční účely nebo pro jiná použití a účely spojené s obchodními aktivitami ani pro distribuci programů do veřejně přístupných míst jako jsou zejména restaurace, bary, hotely, kluby, obchody a nákupní střediska, haly, sportoviště, úřady, otevřená prostranství apod., a to zejména za účelem obchodního zisku, pokud není uvedeno samostatnou smlouvu jinak.

 • Zákazník není oprávněn užívat Službu ke kopírování, záznamu a dalšímu využití programů pro jinou než osobní potřebu Zákazníka, zejména není oprávněn užít Službu pro jakýkoliv opakovaný přenos (retransmisi) programů prostřednictvím internetu či jiných veřejně i neveřejně přístupných sítích, rozvodů STA (společných televizních antén) a TKR (televizních kabelových rozvodů).

 • Zákazníkem musí být osoba starší 18 let. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že Služba může obsahovat Programy s obsahem, který je určen pouze pro osoby starší 18 let a může ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých (Programy pro dospělé). Zákazník je povinen zajistit, aby Programy pro dospělé nesledovaly osoby nezpůsobilé (zejména nezletilé), přičemž součástí Služby je funkcionalita "Rodičovský zámek", která umožňuje blokovat přístup uživatelů k nevhodným programům či materiálům v doplňkových službách. Vygenerování unikátního hesla pro funkcionalitu "Rodičovský zámek" se provádí prostřednictvím webové stránky v zákaznickém centru.

 • Společnost ZAPNI.TV neodpovídá za obsah informací, údajů a dat přenášených k uživateli prostřednictvím sjednaných Programů.

 • V případě, že Zákazník řádně neplní své povinnosti stanovené mu Zákaznickou smlouvou anebo poruší-li Zákazník v souvislosti s užíváním Služby platný právní řád či ustanovení Zákaznické smlouvy, je společnost ZAPNI.TV oprávněna bezodkladně omezit či přerušit poskytování Služby Zákazníkovi a tu zablokovat. Zákazník je povinen zdržet se jednání, které je způsobilé negativně ovlivnit provoz Služby.

 • Společnost ZAPNI.TV je oprávněna na nezbytnou dobu v potřebném rozsahu přerušit či omezit poskytnutí Služeb, a to zejména z důvodu veřejného pořádku nebo jiného veřejného zájmu, rozhodnutí příslušného orgánu, závažných organizačních, technických nebo provozních důvodů, krizových situací a také za účelem výkonu prací potřebných k provozu, údržbě a opravám technických zařízení používaných pro provoz Služby nebo prací potřebných ve snaze zabránit chybám v technických zařízeních používaných pro provoz Služby nebo v případě vyšší moci.

 • Strany se dohodly, že pro potřeby Služby budou Zákazníci využívat buď Zákaznické centrum (infolinka) +420 277 000 770 v určené době nebo kontaktují podporu elektronickou formou na e-mail: podpora@zapni.tv Pro písemnou komunikaci je stanovena následující doručovací adresa: ZAPNI.TV s.r.o., Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1

F - Dostupnost a kvalita Služby

 • Podmínkou využívání Služby je dostatečně kvalitní datové připojení pro koncové Zařízení, s rychlostí min. 3000 kbit/s pro SD vysílání, respektive 6000 kbit/s pro HD vysílání, prostřednictvím kterého má zájem Zákazník Službu využívat. Maximální rychlost přenosu dat potřebného pro poskytování Služby závisí zejména na místě připojení Zákazníka k veřejné síti Internet. Zákazníkem používaném koncovém zařízení. Faktickou rychlost přenosu dat pro potřeby Služby nemůže ZAPNI.TV s ohledem na výše uvedené garantovat.

 • Je-li to možné, je společnost ZAPNI.TV povinna s předstihem informovat Zákazníky o plánovaném omezení, přerušení či výpadku Služby. Tuto povinnost splní společnost ZAPNI.TV zejména umístěním uvedené informace na svých webových stránkách. Společnost ZAPNI.TV se zavazuje vyvinout přiměřené úsilí k zajištění odstranění závady v co nejkratším čase.

 • ZAPNI.TV nemůže výše uvedenou kvalitu Služby garantovat v případech nedostupnosti služby nezpůsobené vinou na straně ZAPNI.TV, přičemž mezi faktory ovlivňující kvalitu nezávisle na ZAPNI.TV patří například prokazatelná nedostupnost způsobená na straně Zařízení Zákazníka, dodavatele Programu a vyšší mocí.

 • Zákazník bere na vědomí, že ZAPNI.TV není schopen garantovat kvalitu Služby v době její plánované odstávky, ZAPNI.TV se však zavazuje, že plánované odstávky Služby budou probíhat maximálně v rozsahu 8 hodin měsíčně, v době nejmenšího využívání Služby (noční nebo ranní hodiny), přičemž možné výpadky Služby jsou plánovány tak, aby byly pouze krátkodobé.

G - Závěrečná ustanovení

 • ZAPNI.TV je oprávněn Podmínky a Ceník Služby kdykoliv měnit a doplňovat, popřípadě jakýkoliv z Balíčků či doplňkových služeb úplně zrušit. ZAPNI.TV a Zákazník se dohodli, že Zákazník bude o všech změnách Podmínek informován na webových stránkách ZAPNI.TV, nebude-li tak uvedeno, musí být Zákazník dodatečně přes elektronickou komunikaci o těchto změnách informován. Informace mohou být dostupné pouze na vyžádání.

 • Práva a povinnosti se řídí českým právním řádem s vyloučením kolizních norem.


Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na webových stránkách prodávajícího.V Praze dne 12.6.2019
ZAPNI.TV s.r.o.

Reklamační řád ZAPNI TV

Společnost ZAPNI.TV s.r.o., se sídlem Kaprova 24/14, Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze pod číslem C 239859, (dále jen „prodávající“).

Tento Reklamační řád se vztahuje na zboží dodávané prodávajícím přímo, případně prostřednictvím své obchodní sítě (autorizovaných prodejců) kupujícímu, kterým je fyzická osoba nepodnikatel. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s tímto Reklamačním řádem a právním řádem platným v ČR. Pro kupujícího (spotřebitele) jsou určující zejména občanský zákoník a zákon o ochraně spotřebitele v platném znění.

 1. PRÁVO KUPUJÍCÍHO NA REKLAMACI VADNÉHO ZBOŽÍ

  Vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, může kupující uplatnit u prodávajícího své právo z odpovědnosti za vady zboží. Za vadu nelze považovat změnu vlastností zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku opotřebení či nesprávného používání, popř. nesprávného zásahu. Jestliže kupující uplatní právo z odpovědnosti za vady zboží (dále jen reklamace), je pověřený pracovník povinen o oprávněnosti reklamace rozhodnout ihned, ve složitějších případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění. Po marném uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má kupující stejná práva, jako by šlo o vadu, kterou nelze odstranit dle článku V. tohoto Reklamačního řádu.

 2. MÍSTO PRO UPLATNĚNÍ REKLAMACE

  Kupující uplatňuje reklamaci a reklamovaného zboží doručuje na uvedenou adresu: ZAPNI.TV REKLAMACE, Blučina 704, 664 56 Blučina. Před odesláním vždy kontaktuje zákaznickou podporu Prodávajícího, kde mu bude přiděleno číslo reklamace. Bez uvedení čísla na zboží není možné v místě určení reklamaci přijmout. V případě, že kupující zakoupil zboží nikoliv přímo od prodávajícího, ale prostřednictvím jeho obchodní sítě prodejců, je také oprávněn takové zboží reklamovat u příslušného prodejce, u kterého bylo zakoupeno. Kupující je povinen prokázat, že jeho nárok na vyřízení reklamace je oprávněný, tzn., že kromě vytknutí vad dokládá zejména dobu zakoupení zboží, což prokáže nejlépe prodejním dokladem, záručním listem, popř. jiným věrohodným způsobem.

 3. LHŮTA PRO UPLATNĚNÍ REKLAMACE

  Prodávající odpovídá za vady, které se vyskytnou v době dvaceti čtyř měsíců ode dne prokazatelného převzetí zboží.
  Na žádost kupujícího je prodávající povinen vydat kupujícímu při prodeji potvrzení v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. V potvrzení uvede i své sídlo a identifikující údaj, popřípadě i další údaje potřebné ke zjištění jeho totožnosti. Umožňuje-li to povaha věci, postačuje jako potvrzení doklad o zakoupení věci v elektronické podobě.
  Prodávající je oprávněn odmítnout reklamaci zboží po uplynutí uvedené lhůty dvaceti čtyř měsíců ode dne prokazatelného převzetí zboží. Reklamaci by měl kupující uplatnit ihned po zjištění vady, aby mohla být reklamace správně posouzena a vyřízena. Dobu odpovědnosti prodávajícího za vady nelze zaměňovat s dobou obvyklé životnosti zboží, tj. s dobou, po kterou při správném užívání a ošetřování může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě užívání vydržet. Vyřídí-li se reklamace výměnou vadného zboží za nové, běží lhůta pro uplatnění případné další reklamace od data zakoupení původního zboží. Záruční lhůta se prodlužuje o dobu po, kterou bylo původní zařízení v reklamačním řízení, maximálně pak o 30 dnů za každou vedenou reklamaci.

 4. ODSTRANITELNÉ VADY

  Za odstranitelné vady se považují takové vady, kdy jejich odstraněním neutrpí vzhled, funkce a kvalita výrobků a oprava může být provedena řádně ve stanovené lhůtě. Lhůta pro odstranění vady nesmí přesáhnout 30 kalendářních dnů. Posouzení charakteru vady přísluší prodávajícímu. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Neuplatní-li kupující právo dle předchozích ustanovení, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže. Doba od uplatnění reklamace až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen zboží převzít, se do záruční doby nepočítá. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení (reklamační protokol) o tom, kdy reklamaci uplatnil, jakož i o provedení opravy a o době jejího trvání.

 5. NEODSTRANITELNÉ VADY

  Za neodstranitelné vady se považují takové vady, které nelze ve stanovené lhůtě beze zbytku odstranit a které brání tomu, aby výrobek mohl být řádně užíván, jakož i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže kupující věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. Jde-li o takovou vadu, má kupující právo: 1) na výměnu zboží za jiné bezvadné, nebo 2) odstoupit od kupní smlouvy, (kupující vrátí vadné zboží a obdrží zpět kupní cenu).
  Neuplatní-li kupující právo dle předchozích ustanovení, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

 6. PODMÍNKY UPLATNĚNÍ REKLAMACE

  Je-li zboží prodáváno za sníženou cenu, neodpovídá prodávající za vady, pro které byla cena zboží snížena. Prodávající dále neodpovídá za vady použitého zboží odpovídající míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím. V případě, že prodávající za vadu použité věci odpovídá, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu. Kupující je povinen dodané zboží po jeho převzetí prohlédnout a případné vady a neshody se skutečným stavem zboží bez zbytečného odkladu písemně oznámit prodávajícímu. To platí především na případy, kdy dodané zboží nesouhlasí s obsahem dodacího listu nebo dodací list není správně vyplněn. V oznámení je kupující povinen specifikovat vady a dále oznámit prodávajícímu, jaké nároky z vady uplatňuje (volba mezi nároky).
  V případě, že bude kupujícímu doručena poškozená zásilka, nebo bude-li doručena pouze prázdná obálka /balík, nebo bude obálka/ balík doručena otevřená, uvede kupující na předávacím protokolu popis závady s odůvodněním nepřevzetí, aby prodávající byl oprávněn na přepravci žádat náhradu škody. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu ihned po provedení prohlídky dodaného zboží veškeré vady, které zjistil. Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu zboží s údaji na faktuře či dodacím listu je nutno podat o tomto stavu zprávu prodávajícímu nejpozději do 3 pracovních dnů od převzetí zásilky.
  Zjištěné vady musí být reklamovány písemně (dopisem), případně elektronicky na centru zákaznické podpory Prodávajícího. Prodávající musí mít možnost oprávněnost reklamace ověřit a vadu odstranit. U reklamace vad musí být popsány vady, jak se projevují. K tomuto oznámení vad musí být případně připojeny důkazní prostředky osvědčující zřejmost uplatněných vad. Při uplatnění reklamace kupující sdělí datum dodání zboží, název (označení) zboží, množství a dále oznámí prodávajícímu, jaké nároky z vady uplatňuje (volba mezi nároky).
  Od okamžiku zjištění vady zboží je kupující povinen ihned přestat vadné zboží používat. V opačném případě, zejména dojde-li v důsledku dalšího používání vadného zboží k poškození dalších součástek nebo jiné škodě, ztrácí kupující nároky na náhradu takto způsobené další škody. Prodávající neodpovídá za vady zboží, které vznikly jako důsledek běžného opotřebení zboží, nedodržením návodu k použití zboží, neodborného zásahu do zboží, poškození zboží zaviněné úmyslně i z nedbalosti, použití zboží v podmínkách nebo způsobem, které jsou nepřiměřené k povaze a určení zboží, připojením nevhodného proudu či napětí, poškození zboží živelními pohromami nebo jinými přírodními faktory, poškození zboží použitím nevhodných doplňků nebo pokud bylo zboží poškozeno jakkoliv jinak a toto poškození nemohlo prokazatelně vzniknout řádným užíváním zboží.
  Zboží, které je reklamováno, se vrací doporučeně na adresu prodávajícího spolu s dokladem o zakoupení. Je-li reklamace důvodná, prodávající ve lhůtě výše uvedené vyzve kupujícího, aby si vyměněné zboží vyzvedl, případně zboží zašle kupujícímu na jeho náklady poštou na adresu určenou kupujícím.
  Bylo-li zboží zakoupeno nikoliv přímo od prodávajícího, ale prostřednictvím obchodní sítě prodávajícího a kupující uplatnil reklamaci u příslušného prodejce, může kupující požadovat, že si opravené zboží vyzvedne u takového prodejce. Záruční opravy zboží zajišťuje prodávající. Pokud prodávající reklamaci neuzná, oznámí to kupujícímu ve lhůtě uvedené v předchozím odstavci.
  Spolu s oznámením o neuznání reklamace prodávající kupujícímu sdělí, kolik by stála výměna či oprava zboží.

 7. ŘEŠENÍ SPORŮ

  Ve sporech vzniklých v rámci reklamačního řízení rozhoduje příslušný soud.

 8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  Tento Reklamační řád nabývá účinnosti dnem 13. června 2019. Prodávající je oprávněn tento Reklamační řád změnit. Platnost takovéto změny vstupuje v platnost, tím, že Prodejce daný Reklamační řád uveřejní na svých webových stránkách.V Praze dne 13.6.2019
ZAPNI.TV s.r.o.Tento dokument je ve formátu PDF ke stažení ZDE.

Zásady ochrany osobních údajů (GDPR) ZAPNI TV

Prostřednictvím těchto Zásad ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) informujeme subjekty údajů, jejichž osobní údaje zpracováváme, o veškerých činnostech zpracování a o zásadách ochrany soukromí subjektů údajů, a to v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („nařízení“ nebo „GDPR“) za účelem zajištění informační povinnosti ZAPNI.TV (dále jen „ZAPNI“), jako správce dle čl. 13 GDPR.

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů je společnost ZAPNI.TV s.r.o., IČ: 03919374.

ZÁKLADNÍ POJMY

GDPR

Je nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES účinné od 25. 5. 2018.

Subjekt údajů

Subjektem údajů se myslí identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, přičemž identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Osobní údaj

Osobním údajem se ve smyslu tohoto nařízení rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, tedy o subjektu údajů.

Zvláštní osobní údaj

Zvláštním osobním údajem se rozumí údaj o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, a zpracování genetických údajů, biometrických údajů za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby a údajů o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby.

Zpracování osobních údajů

Zpracováním osobních údajů se ve smyslu čl. 4 odst. 2 GDPR myslí jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

Správce

Správcem se ve smyslu čl. 4 odst. 7 GDPR rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů. Ve vztahu k Vašim osobním údajům vystupujeme jako správce.

Zpracovatel

Zpracovatelem se ve smyslu čl. 4 odst. 8 GDPR rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce.

Dozorový úřad

Dozorovým úřadem se v České republice rozumí Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „ÚOOÚ“) www.uoou.cz.

Automatizované individuální rozhodováním vč. profilování

Automatizovaným individuálním rozhodováním vč. profilování se obecně rozumí jakákoli forma rozhodnutí založená na automatizovaném zpracování osobních údajů, tj. bez lidského zásahu, spočívajícím mimo jiné na hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k subjektu údajů, zejména za účelem rozboru nebo odhadu resp. analýzy či předvídání aspektů týkajících se jeho pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází, nebo pohybu.

ZPRACOVÁVANÉ ÚDAJE

V případě nákupu zboží přes e-shop bude společnost ZAPNI zpracovávat osobní údaje zákazníka v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonický kontakt, fakturační adresa a adresa pro doručení zboží.

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

Plnění smlouvy, dodání, reklamace a spory

Zpracování výše uvedených osobních údajů zákazníků bude společnost ZAPNI provádět za účelem realizace uzavřené kupní smlouvy, dodání objednaného zboží, případné reklamace a případnými soudními spory vyplývajícími z uzavřených kupních smluv.

Pokud bude objednané zboží na základě žádosti zákazníka doručováno na adresu uvedenou v objednávce, pak společnost ZAPNI poskytne osobní údaje zákazníka v rozsahu jméno, příjmení, telefonický kontakt, e-mailovou adresu a adresu pro doručení zboží také příslušnému přepravci. Společnost ZAPNI může pověřit zpracováním osobních údajů zákazníků třetí osobu. Osobami výše uvedenými jsou společnost DPD a obchodní uskupení ZAPNI.

Podpora prodeje našich produktů a souvisejícího marketingu

Vaši e-mailovou adresu budeme zpracovávat za účelem přímého marketingu a zasílání newsletteru, kdy takovýmto právním důvodem zpracovávání vašich osobních údajů je náš oprávněný zájem dle čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů GDPR, kdy jste u nás zakoupili produkt, případně využili některou z našich služeb.


Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na webových stránkách prodávajícího.V Praze dne 13.6.2019
ZAPNI.TV s.r.o.Tento dokument je ve formátu PDF ke stažení ZDE.

Zásady ochrany soukromí ZAPNI TV

Prostřednictvím těchto Zásad ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) informujeme subjekty údajů, jejichž osobní údaje zpracováváme, o veškerých činnostech zpracování a o zásadách ochrany soukromí subjektů údajů, a to v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („nařízení“ nebo „GDPR“) za účelem zajištění informační povinnosti ZAPNI.TV (dále jen „ZAPNI“), jako správce dle čl. 13 GDPR.

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů je společnost ZAPNI.TV s.r.o., IČ: 03919374.

DOBA ZPRACOVÁNÍ

Společnost ZAPNI bude výše uvedené osobní údaje zákazníků zpracovávat po dobu 5 let od uzavření příslušné kupní smlouvy. Pokud zákazník nakoupí zboží s prodlouženou zárukou, společnost ZAPNI může výše uvedené osobní údaje zákazníka zpracovávat po tuto dobu. V případě zakoupení služby v celkové délce trvající více než uvedených 5 let se tato doba prodlužuje o danou dobu platnosti služby.

POUŽITÍ SOUBORŮ COOKIE

Cookie soubory jsou malé textové soubory, které jsou ukládány v lokálním počítači uživatele prostřednictvím jeho webového prohlížeče a zobrazené webové stránky. Abychom Vám mohli poskytovat služby sociálních sítí, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti, používáme na tomto webu soubory cookie a návštěvou webu vyjadřujete souhlas s používáním souborů cookie. Bližší informace naleznete zde: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs

Cookie soubory neslouží a ani neumožňují osobní identifikaci uživatelů webové stránky. V případě, že při návštěvě webové stránky nesouhlasíte se shromažďováním cookie souborů, může zabránit jejich shromažďování změnou nastavení svého webového prohlížeče. Ve svém webovém prohlížeči můžete historii cookies také kompletně smazat.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

K zajištění ochrany osobních údajů vynakládáme značné úsilí tak, abychom zabránili jejich zneužití i ochránili proti neoprávněnému přístupu. Za tímto účelem jsme přijali řadu IT opatření, šifrujeme přenosy vašich dat https protokolem, posílili jsme zabezpečení sítě, zvýšili ochranu hesel a kódování a zvýšili jsme kontrolu přístupu k informacím pro naše zaměstnance.

Vaše údaje nepředáváme do zemí mimo Evropskou unii.

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

V souvislosti se zpracováním osobních údajů má subjekt údajů následující práva:

Právo na přístup k osobním údajům

Dle čl. 15 GDPR má subjekt údajů právo získat od správce potvrzení, zda zpracovává osobní údaje daného subjektu, informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právu podat stížnost u dozorového úřadu, o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o vhodných zárukách při předání údajů mimo EU, v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob i kopii osobních údajů.
Potvrzení se vydává bezplatně. V případě opakované žádosti je však společnost ZAPNI oprávněna za kopii osobních údajů účtovat přiměřený administrační poplatek.

Právo na opravu nepřesných údajů

Dle čl. 16 GDPR má subjekt údajů právo na opravu nepřesných osobních údajů.
Společnost ZAPNI s ohledem na technické možnosti a bez zbytečného odkladu nepřesné údaje opraví.

Právo na výmaz

Dle čl. 17 GDPR má subjekt údajů právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají.
Společnost ZAPNI automaticky maže osobní údaje v případě, že již nejsou potřeba k účelu, pro nějž byly zpracovávány.
Pokud společnost ZAPNI neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů, budou bez zbytečného odkladu vymazány.

Právo na omezení zpracování

Dle čl. 18 GDPR má subjekt údajů do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování, pokud bude popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování.

Právo na přenositelnost osobních údajů

Dle čl. 20 GDPR má subjekt údajů právo získat osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požádat společnost ZAPNI o předání těchto údajů jinému správci.
Údaje budou jinému správci předány automatizovaně pouze v případě, že to bude technicky možné.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Dle čl. 21 GDPR má subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu společnosti ZAPNI.
Společnost ZAPNI ukončí zpracování údajů v případě, že neprokáže oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu. Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou, již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování

Dle čl. 22 GDPR má subjekt údajů právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká.
Společnost ZAPNI nepoužívá osobní údaje k automatizovanému rozhodování a profilování.


Tyto Zásady ochrany soukromí nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na webových stránkách prodávajícího.V Praze dne 13.6.2019
ZAPNI.TV s.r.o.Tento dokument je ve formátu PDF ke stažení ZDE.

Ceník ZAPNI TV

Ceník doplňkových služeb a poplatků:

Typ Typ Popis poplatku Cena v Kč
Vrácení kreditu Vrácení nevyužitého kreditu z jakéhokoliv důvodu, chceme pouze adminsitrativní poplatek za vystavení dobropisu a další nezbytné úkony a poplatky. Poplatek se strhává z kreditu a vrací se částka bez poplatku. 100,-
Neoprávněná reklamace Pokud se ukáže reklamace jako neoprávněná, bude Vám vyfakturován poplatek 500,-
ZAPNI TV STB Prodej Set-Top boxu ZAPNI TV 1699,-
Doprava Poplatek za doručení boxu, cena je stejná pro dobírečné i bez dobírečného 121,-
Gyro ovladač Dálkový ovladač Airmouse s gyroskopem 399,-
Napájecí adaptér Přikoupení dalšího napájecího adaptéru k ZAPNI TV STB 5V/2W 199,-
Klávesnice s myší Přikoupení bezdrátové klávesnicí s myší k STB 499,-
Standardní ovladač Přikoupení dalšího standardního ovadače k ZAPNI TV STB 199,-
Tištěné vyúčtování Poplatek za tištěné vyúčtování a zaslání poštou - Pouze na vyžádání 50,-

Ceny jsou konečné. Nejsme plátci DPH.V Praze dne 12.6.2019
ZAPNI.TV s.r.o.Tento ceník ve formátu PDF naleznete ke stažení ZDE.