Zákaznická podpora

+420 277 000 770

A - Úvodní ustanovení

 • Tyto Podmínky upravují práva a povinnosti, za nichž společnost ZAPNI.TV s.r.o., se sídlem Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1 – Staré Město, IČ 03919374 zapsána pod sp. Zn. C 239859 u Městského soudu v Praze (dále jen "ZAPNI.TV") poskytuje službu televize přes mobilní a pevné zařízení od ZAPNI.TV, dále jen IPTV.

 • Tyto Podmínky jsou uveřejněny na internetových stránkách www.zapni.tv. Podmínky či jejich část mohou být dále komunikovány dalšími prostředky. V případě rozporu mezi zněními Podmínek je vždy rozhodující znění uveřejněné na výše uvedených internetových stránkách.

B - Definice

 • Všeobecnými podmínkami se rozumí Všeobecné podmínky společnosti ZAPNI.TV s.r.o. v platném znění. Všeobecné podmínky se na Službu vztahují v plném rozsahu, s výjimkou ustanovení, která s ohledem na povahu Služby nelze použít nebo na ustanovení, která jsou s těmito Podmínkami v rozporu.

 • Podmínkami se rozumí tyto podmínky, které upravují poskytování konkrétní Služby. Specifikace konkrétní služby je uvedena na webových stránkách ZAPNI.TV.

 • Službou se rozumí služba Mobilní a pevné televize od ZAPNI.TV spočívající v šíření převzatého televizního vysílání prostřednictvím veřejné sítě internet, po platném přihlášení do zákaznického centra na výše zmíněných webových stránkách., využití samostatné aplikace pro mobilní a pevná zařízení nebo využití samostatného Set Top Boxu. Službu je možné rozšířit o další doplňkové služby, na které bude existovat další objednávka. Službu lze užívat pouze na území členských států EU a EHP (mimo tuto oblast je služba nedostupná), Služba je pouze pro osobní potřebu zákazníka. Službu lze využívat maximálně na třech Zařízeních současně, na více zařízeních bude služba dostupná až po objednání doplňkového tarifu. Veškeré doplňkové služby jsou vázané na základní programový balíček, nelze je objednávat samostatně.

 • Zákaznickou smlouvou se rozumí obchodní smlouva uzavřená mezi zákazníkem a ZAPNI.TV, přes webové stránky www.zapni.tv, na základě které je zákazníkovi poskytována Služba. Služba je určena pouze pro zákazníky, kteří uvedou v objednávce pravdivé údaje. V opačném případě se jedná o hrubé porušení smluvních podmínek a zákazníkovi bude služba okamžitě zrušena bez náhrady.

 • Zájemcem se rozumí kterýkoliv subjekt mající zájem o uzavření Zákaznické smlouvy. Pokud je zájemce fyzická osoba musí být starší 18 let.

 • Zákazníkem se rozumí Zájemce, který se společností ZAPNI.TV uzavřel Zákaznickou smlouvu.

 • Rekapitulaci smlouvy má zákazník k dispozici před potvrzením objednávky provedené prostřednictvím webových stránek ZAPNI.TV

 • Programy se rozumí televizní programy uvedené v Ceníku služby. Tyto jednotlivé programy jsou sdruženy do konkrétních balíčků. Každý Zákazník je oprávněn užívat současně jen jeden z nabízených Balíčků, pokud ZAPNI.TV nevystaví kombinovaný balíček. ZAPNI.TV je oprávněn jednostranně měnit (či ukončovat) poskytování Programů či jejich nabídku v jednotlivých balíčkách a měnit je, s okamžitou platností a bez jakékoliv náhrady ve vysílání nebo vůči svým klientům. Obdobně je ZAPNI.TV oprávněn měnit nabídku v doplňkových službách, které jsou se Službou nabízeny a měnit nabízené doplňkové služby, taktéž s okamžitou platností a bez jakékoliv náhrady ve vysílání nebo vůči svým klientům.

 • Testovací Služba je aktivní po provedení registrace. Po úspěšné registraci a potvrzení ze strany ZAPNI.TV dojde zákazníkovi email s přístupovými údaji do zákaznického centra. Přístupové údaje jsou generovány automaticky a nahodile. I tuto testovací službu je možné pro občany ČR využívat v rámci celé EU a EHP.

 • Zařízením se rozumí zařízení Zákazníka nezbytné pro užívání Služby. Služba je určena pro mobilní a pevné zařízení pracující s operačním systémem Android (od verze 4.1.), iOS (od verze 5), MS Windows (od OS Windows XP a výše) nebo OS Linux desktop. Zařízení musí být připojené do sítě Internet, vybavené internetovým připojením. Minimální doporučená konfigurace Zařízení je dvoujádrový procesor a 1 GB RAM, pro samotnou službu. Další HW konfigurace zařízení zákazníka je pak čistě na zákazníkovi. Samozřejmě je lepší vždy výkonnější zařízení.

 • Webovou stránkou se rozumí stránky www.zapni.tv nebo https://moje.zapni.tv. Na uvedené stránce je možné provádět Zákazníkům nebo Zájemcům o službu objednání nebo nastavení služeb zejména však Změnu služby, objednání doplňkových služeb, změna hesla, přehled objednaných služeb, případně nákup zařízení dodávaných ZAPNI.TV a jiné.

C – Zákaznická smlouva, povolení, zrušení a změny v Zákaznické smlouvy

 • Zákaznická smlouva se pro Službu IPTV od ZAPNI.TV uzavírá tak, že Zájemce vyplní prostřednictvím webových stránek příslušný formulář, vyplní pravdivě požadované údaje. Před samotným potvrzením objednávky potvrdí tyto všeobecné obchodní podmínky. Po potvrzení objednávky se Zájemci zobrazí informace o úspěšné objednávce a vyčkání dalších pokynů, které Zájemce obdrží do emailu.

 • Pro testovací účely je po registraci automaticky aktivován Balíček "TEST. Pokud zákazník objednává jiný balíček než "TEST" má se za to, že již naši službu vyzkoušel a nevzniká mu tím právní nárok na odstoupení od smlouvy do 14 dnů bez uvedení důvodu, pokud objednávka proběhla pomocí prostředků komunikace na dálku.

 • Pokud ZAPNI.TV již začala na žádost Zákazníka s poskytováním Služby má ZAPNI.TV nárok na zaplacení plnění v celé měsíční částce objednaného balíčku, které již bylo Zákazníkovi poskytnuto, bez ohledu na to, zda zákazník využil celý měsíc nebo jen část.

 • Zákaznická smlouva pro Službu IPTV od ZAPNI.TV se uzavírá vždy na dobu neurčitou, minimálně však na jeden kalendářní měsíc užívání Služby, pokud nebude uvedeno jinak. Cena Služby se odečítá ze zákaznické peněženky, na kterou si Zákazník musí dobít kredit vhodnými prostředky. Následně se z této peněženky odečítá pravidelný měsíční poplatek za daný TV balíček. Tato funkce je automatická, pokud si ji Zákazník sám nedeaktivuje. Nevyužitý kredit maximálně po 180-ti dnech propadá ve prospěch společnosti ZAPNI.TV. Pokud si zákazník žádný kredit nedobije a neaktivuje si žádnou službu, nevzniká mu z toho žádný závazek vůči společnosti ZAPNI.TV.

 • Změnu Zákaznické smlouvy a parametrů Služby provádí Zákazník rovněž prostřednictvím webových stránek ZAPNI.TV. Pokud zákazník danou změnu zadá, je mu služba dostupná ihned po uhrazení mimořádné faktury, která mu bude ihned vystavena. Na další pravidelné faktuře mu bude již vystaven nový balíček, dle jeho upravené objednávky. Je pravidlem, že zákazníkovi dojde každý měsíc jedna pravidelná faktura. V případě změny v objednání služeb toto neplatí a v daný měsíc je vystavena tedy mimořádná faktura.

 • Účtovací období pro Službu je 30 dnů. Zákazník je oprávněn kdykoliv užívání Služby vypovědět. Toto je možné provést v zákaznické zóně, respektive posláním elektronicky uvedeného požadavku na zákaznickou podporu služby ZAPNI.TV. Zákazník obdrží po odeslání požadavku unikátní číslo pro dohledání a komunikaci daného požadavku do emailu uvedeného u svého zákaznického účtu. Služba končí v takovém případě Zákazníkovi uplynutím aktuálního kalendářního měsíce. Pokud má Zákazník objednané i doplňkové služby tyto mu končí ve stejném okamžiku. V nejbližším účtovacím období tedy zákazníkovi již faktura nedojde.

 • ZAPNI.TV je oprávněn ukončit kteroukoliv Zákaznickou smlouvu na objednané služby a to výpovědí doručenou na elektronickou adresu Zákazníka uvedenou při objednání nebo o tomto informuje zákazníka v zákaznické zóně, pokud se rozhodne z technických, ekonomických, či obchodních důvodů ukončit či omezit poskytování Služby. K ukončení poskytování Služby a Zákaznické smlouvy v takovém případě dojde uplynutím posledního dne období poskytování Služby, ve kterém byla Zákazníkovi výpověď doručena.

 • Zákazník souhlasí s tím, že společnost ZAPNI.TV je oprávněna převést jako postupitel svá práva a povinnosti ze Zákaznické smlouvy na třetí osobu. Uplatnění § 1899 Občanského zákoníku se omezuje pouze na dobu prvních třech měsíců následujících po oznámení postoupení Zákaznické smlouvy.

 • Platební bránu přes aplikaci "ePlatba+", která zákazníka směruje na internetové bankovnictví jeho banky, zajišťuje společnost ComGate Payments a.s. Převody peněz jsou tedy uskutečňovány prostřednictvím účtů společnosti ComGate Payments a.s., nikoliv nám.

 • Platební bránu přes aplikaci "Twisto", která zákazníkovi umožňuje oddálenou platbu, zajišťuje společnost Twisto payments a.s. Oddálenou platbu hradíte společnosti Twisto Payments, nikoliv nám.

 • Citlivé vstupní údaje, které zadáváte do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.

D - Cena služby

 • Cena Služby je uvedena v platném Ceníku služby a závisí na objednaném Balíčku a případných doplňkových službách zvolených Zákazníkem, případně další doplňkové ceníky budou vždy uvedeny na webových stránkách ZAPNI.TV. Případné změny budou vystaveny na webových stránkách s dostatečným předstihem a s uvedením data platnosti, od kdy budou platit nové ceny. Doporučujeme si vždy přečíst i starší NOVINKY.

E - Užívání služby

 • Společnost ZAPNI.TV poskytuje Službu na celém území České republiky s přihlédnutím k přeshraničnímu vysílání v rámci celé EU (včetně států EHP), s odkazem na nařízení EU platné od 1.4.2018, a to v závislosti na pokrytí území České republiky respektive EU (a EHP) signálem jakéhokoliv ISP zprostředkovávající připojení do sítě Internet.

 • Zákazník je oprávněn užívat Službu (zejména tedy sledovat programy) pouze pro svoji osobní potřebu či pro potřebu členů své domácnosti. V případě, že Zákazník je právnickou osobou, je oprávněn užívat Službu pouze pro individuální potřebu konkrétní fyzické osoby, která užívá koncové zařízení. Zákazník neumožní a zamezí používání Služby jinou osobou či k jiným účelům, než jsou výše uvedené a rovněž jejímu užívání mimo platné území EU a EHP.

 • Zákazník není oprávněn využít Službu (není tedy zejména oprávněn umožnit sledování Programů) pro komerční účely nebo pro jiná použití a účely spojené s obchodními aktivitami ani pro distribuci programů do veřejně přístupných míst jako jsou zejména restaurace, bary, hotely, kluby, obchody a nákupní střediska, haly, sportoviště, úřady, otevřená prostranství apod., a to zejména za účelem obchodního zisku, pokud není uvedeno samostatnou smlouvu jinak.

 • Zákazník není oprávněn užívat Službu ke kopírování, záznamu a dalšímu využití programů pro jinou než osobní potřebu Zákazníka, zejména není oprávněn užít Službu pro jakýkoliv opakovaný přenos (retransmisi) programů prostřednictvím internetu či jiných veřejně i neveřejně přístupných sítích, rozvodů STA (společných televizních antén) a TKR (televizních kabelových rozvodů).

 • Zákazníkem musí být osoba starší 18 let. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že Služba může obsahovat Programy s obsahem, který je určen pouze pro osoby starší 18 let a může ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých (Programy pro dospělé). Zákazník je povinen zajistit, aby Programy pro dospělé nesledovaly osoby nezpůsobilé (zejména nezletilé), přičemž součástí Služby je funkcionalita "Rodičovský zámek", která umožňuje blokovat přístup uživatelů k nevhodným programům či materiálům v doplňkových službách. Vygenerování unikátního hesla pro funkcionalitu "Rodičovský zámek" se provádí prostřednictvím webové stránky v zákaznickém centru.

 • Společnost ZAPNI.TV neodpovídá za obsah informací, údajů a dat přenášených k uživateli prostřednictvím sjednaných Programů.

 • V případě, že Zákazník řádně neplní své povinnosti stanovené mu Zákaznickou smlouvou anebo poruší-li Zákazník v souvislosti s užíváním Služby platný právní řád či ustanovení Zákaznické smlouvy, je společnost ZAPNI.TV oprávněna bezodkladně omezit či přerušit poskytování Služby Zákazníkovi a tu zablokovat. Zákazník je povinen zdržet se jednání, které je způsobilé negativně ovlivnit provoz Služby.

 • Společnost ZAPNI.TV je oprávněna na nezbytnou dobu v potřebném rozsahu přerušit či omezit poskytnutí Služeb, a to zejména z důvodu veřejného pořádku nebo jiného veřejného zájmu, rozhodnutí příslušného orgánu, závažných organizačních, technických nebo provozních důvodů, krizových situací a také za účelem výkonu prací potřebných k provozu, údržbě a opravám technických zařízení používaných pro provoz Služby nebo prací potřebných ve snaze zabránit chybám v technických zařízeních používaných pro provoz Služby nebo v případě vyšší moci.

 • Strany se dohodly, že pro potřeby Služby budou Zákazníci využívat buď Zákaznické centrum (infolinka) +420 277 000 770 v určené době nebo kontaktují podporu elektronickou formou na e-mail: podpora@zapni.tv Pro písemnou komunikaci je stanovena následující doručovací adresa: ZAPNI.TV s.r.o., Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1

F - Dostupnost a kvalita Služby

 • Podmínkou využívání Služby je dostatečně kvalitní datové připojení pro koncové Zařízení, s rychlostí min. 3000 kbit/s pro SD vysílání, respektive 6000 kbit/s pro HD vysílání, prostřednictvím kterého má zájem Zákazník Službu využívat. Maximální rychlost přenosu dat potřebného pro poskytování Služby závisí zejména na místě připojení Zákazníka k veřejné síti Internet. Zákazníkem používaném koncovém zařízení. Faktickou rychlost přenosu dat pro potřeby Služby nemůže ZAPNI.TV s ohledem na výše uvedené garantovat.

 • Je-li to možné, je společnost ZAPNI.TV povinna s předstihem informovat Zákazníky o plánovaném omezení, přerušení či výpadku Služby. Tuto povinnost splní společnost ZAPNI.TV zejména umístěním uvedené informace na svých webových stránkách. Společnost ZAPNI.TV se zavazuje vyvinout přiměřené úsilí k zajištění odstranění závady v co nejkratším čase.

 • ZAPNI.TV nemůže výše uvedenou kvalitu Služby garantovat v případech nedostupnosti služby nezpůsobené vinou na straně ZAPNI.TV, přičemž mezi faktory ovlivňující kvalitu nezávisle na ZAPNI.TV patří například prokazatelná nedostupnost způsobená na straně Zařízení Zákazníka, dodavatele Programu a vyšší mocí.

 • Zákazník bere na vědomí, že ZAPNI.TV není schopen garantovat kvalitu Služby v době její plánované odstávky, ZAPNI.TV se však zavazuje, že plánované odstávky Služby budou probíhat maximálně v rozsahu 8 hodin měsíčně, v době nejmenšího využívání Služby (noční nebo ranní hodiny), přičemž možné výpadky Služby jsou plánovány tak, aby byly pouze krátkodobé.

G - Závěrečná ustanovení

 • ZAPNI.TV je oprávněn Podmínky a Ceník Služby kdykoliv měnit a doplňovat, popřípadě jakýkoliv z Balíčků či doplňkových služeb úplně zrušit. ZAPNI.TV a Zákazník se dohodli, že Zákazník bude o všech změnách Podmínek informován na webových stránkách ZAPNI.TV, nebude-li tak uvedeno, musí být Zákazník dodatečně přes elektronickou komunikaci o těchto změnách informován. Informace mohou být dostupné pouze na vyžádání.

 • Práva a povinnosti se řídí českým právním řádem s vyloučením kolizních norem.


Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na webových stránkách prodávajícího.V Praze dne 12.6.2019
ZAPNI.TV s.r.o.