Zákaznická podpora

+420 277 000 770

Prostřednictvím těchto Zásad ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) informujeme subjekty údajů, jejichž osobní údaje zpracováváme, o veškerých činnostech zpracování a o zásadách ochrany soukromí subjektů údajů, a to v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („nařízení“ nebo „GDPR“) za účelem zajištění informační povinnosti ZAPNI.TV (dále jen „ZAPNI“), jako správce dle čl. 13 GDPR.

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů je společnost ZAPNI.TV s.r.o., IČ: 03919374.

DOBA ZPRACOVÁNÍ

Společnost ZAPNI bude výše uvedené osobní údaje zákazníků zpracovávat po dobu 5 let od uzavření příslušné kupní smlouvy. Pokud zákazník nakoupí zboží s prodlouženou zárukou, společnost ZAPNI může výše uvedené osobní údaje zákazníka zpracovávat po tuto dobu. V případě zakoupení služby v celkové délce trvající více než uvedených 5 let se tato doba prodlužuje o danou dobu platnosti služby.

POUŽITÍ SOUBORŮ COOKIE

Cookie soubory jsou malé textové soubory, které jsou ukládány v lokálním počítači uživatele prostřednictvím jeho webového prohlížeče a zobrazené webové stránky. Abychom Vám mohli poskytovat služby sociálních sítí, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti, používáme na tomto webu soubory cookie a návštěvou webu vyjadřujete souhlas s používáním souborů cookie. Bližší informace naleznete zde: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs

Cookie soubory neslouží a ani neumožňují osobní identifikaci uživatelů webové stránky. V případě, že při návštěvě webové stránky nesouhlasíte se shromažďováním cookie souborů, může zabránit jejich shromažďování změnou nastavení svého webového prohlížeče. Ve svém webovém prohlížeči můžete historii cookies také kompletně smazat.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

K zajištění ochrany osobních údajů vynakládáme značné úsilí tak, abychom zabránili jejich zneužití i ochránili proti neoprávněnému přístupu. Za tímto účelem jsme přijali řadu IT opatření, šifrujeme přenosy vašich dat https protokolem, posílili jsme zabezpečení sítě, zvýšili ochranu hesel a kódování a zvýšili jsme kontrolu přístupu k informacím pro naše zaměstnance.

Vaše údaje nepředáváme do zemí mimo Evropskou unii.

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

V souvislosti se zpracováním osobních údajů má subjekt údajů následující práva:

Právo na přístup k osobním údajům

Dle čl. 15 GDPR má subjekt údajů právo získat od správce potvrzení, zda zpracovává osobní údaje daného subjektu, informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právu podat stížnost u dozorového úřadu, o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o vhodných zárukách při předání údajů mimo EU, v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob i kopii osobních údajů.
Potvrzení se vydává bezplatně. V případě opakované žádosti je však společnost ZAPNI oprávněna za kopii osobních údajů účtovat přiměřený administrační poplatek.

Právo na opravu nepřesných údajů

Dle čl. 16 GDPR má subjekt údajů právo na opravu nepřesných osobních údajů.
Společnost ZAPNI s ohledem na technické možnosti a bez zbytečného odkladu nepřesné údaje opraví.

Právo na výmaz

Dle čl. 17 GDPR má subjekt údajů právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají.
Společnost ZAPNI automaticky maže osobní údaje v případě, že již nejsou potřeba k účelu, pro nějž byly zpracovávány.
Pokud společnost ZAPNI neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů, budou bez zbytečného odkladu vymazány.

Právo na omezení zpracování

Dle čl. 18 GDPR má subjekt údajů do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování, pokud bude popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování.

Právo na přenositelnost osobních údajů

Dle čl. 20 GDPR má subjekt údajů právo získat osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požádat společnost ZAPNI o předání těchto údajů jinému správci.
Údaje budou jinému správci předány automatizovaně pouze v případě, že to bude technicky možné.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Dle čl. 21 GDPR má subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu společnosti ZAPNI.
Společnost ZAPNI ukončí zpracování údajů v případě, že neprokáže oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu. Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou, již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování

Dle čl. 22 GDPR má subjekt údajů právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká.
Společnost ZAPNI nepoužívá osobní údaje k automatizovanému rozhodování a profilování.


Tyto Zásady ochrany soukromí nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na webových stránkách prodávajícího.V Praze dne 13.6.2019
ZAPNI.TV s.r.o.Tento dokument je ve formátu PDF ke stažení ZDE.